خرید و فروش ضایعات

  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات مفرغ را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات مفرغ را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات سرب را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات سرب را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات مس را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات مس را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات چدن را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات چدن را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات آلومینیوم را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات آلومینیوم را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات استیل را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات استیل را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات برنجی را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات برنجی را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.
  • مستر ضایعات به صورت حرفه ای و تخصصی سابقه بسیار زیادی در زمینه خرید ضایعات ازجمله ضایعات روی را داشته است و تاکنون قراردادهای بسیار زیادی، خرید ضایعات از جمله ضایعات روی را با شرکتها و افراد و کارخانه های بزرگ که ضایعاتی را داشتند منعقد کرده و بالا ترین خریدار ضایعات بوده است.